OM

Om Hjemløsereformen

Den 1. oktober 2023 trådte den nye reform på hjemløseområdet i kraft. Reformen har som mål at nedbringe hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed. Centralt i reformen står Housing First-tilgangen og nye økonomiske rammer.

Regeringen indgik i november 2021 en politisk aftale på tværs af bolig- og socialområdet, som skal skabe flere billige boliger til mennesker i hjemløshed og en markant omlægning af indsatsen mod hjemløshed.

Ambitionen med hjemløsereformen er at afskaffe langvarig hjemløshed i Danmark, og for første gang er der nu en stærk kobling mellem bolig- og socialområdet.

Med reformen udbredes Housing First-tilgangen til landets kommuner. Konkret ændres kommunens økonomiske rammer for indsatsen, således at kommuner ikke længere får refusion fra staten for længerevarende ophold på forsorgshjem (§110-boformer). Til gengæld er det nu muligt at få refusion for Housing First-bostøtte, når borgeren flytter fra forsorgshjem og ind i eget hjem.

Flere billige boliger er en forudsætning for en god implementering af Housing First, og særligt denne del kan være en stor udfordring for nogle kommuner.

Derfor er der med reformen aftalt en række initiativer til at styrke muligheden for at tilvejebringe flere betalbare boliger til indsatsen. F.eks. er der med midler fra ’Fonden for blandede byer’ etableret puljer til midlertidig nedbringelse af huslejen i eksisterende almene boliger – samt til at sikre flere betalbare boliger i alment nybyggeri.

Herudover indføres en ny bostøtteparagraf, som understøtter øget brug af de specialiserede bostøttemetoder efter Housing First-tilgangen samt en række præciseringer, betingelser og krav, der skal forbedre kvaliteten og retssikkerheden på området. De tre bostøttemetoder CTI, ICM og ACT er velbeskrevet i manualer af Social- og Boligstyrelsen, som også udbyder kurser i tilgangen. Metoderne er i høj grad et rammeværktøj til organisering, tilpasning af kompetencer, caseload m.v.

En reform med mål om at afskaffe langvarig hjemløshed

Nye økonomiske vilkår

Reglerne for refusion ændres. I praksis betyder det, at der i en overgangsperiode vil være refusion for 120 dages ophold på herberg, som efter overgangsperioden skæres ned til 90 dages ophold. Til gengæld gives der statsrefusion på Housing First-baserede bostøttemetoder i op til to år.

Flere betalbare boliger

Der er afsat 150 mio. kr. i til midlertidig nedsættelse af huslejen i eksisterende almene boliger og 900 mio. kr. til engangstilskud, som permanent nedsætter huslejen på nye almene boliger. I begge tilfælde er der tale om boliger med fuld kommunal anvisningsret.

Reformens hovedpunkter

”Lovforslaget har til formål at omlægge indsatsen mod hjemløshed ud fra en målsætning om at udbrede Housing First-tilgangen, reducere antallet af borgere i hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed”

Mere viden om Hjemløsereformen