TEMA

Kom godt i gang med Housing First

Med nye rammer for Housing First-tilgangen, viden og erfaringer fra andre kommuner samt et godt kendskab til jeres lokale virkelighed, kan I nedbringe hjemløsheden markant – og samtidig give et løft til jeres sociale arbejde.

Kort fortalt

Housing First er en tilgang, der har som mål at hjælpe mennesker varigt ud af hjemløshed ved at sikre hurtig adgang til bolig og en tilpasset bostøtte. Housing First er ikke én metode, men et bredt funderet rammeværktøj for, hvordan kommunen kan tage et opgør med hjemløshed og lange ophold på forsorgshjem.

Kommuner, der lykkes med at nedbringe hjemløsheden med Housing First, har – udover politisk og ledelsesmæssig vilje – til fælles, at de har etableret:

 • En systematisk tilgang til at skaffe boliger til indsatsen

 • En systematisk praksis for at tilbyde social støtte til borgere i hjemløshed, der flytter i egen bolig

 • Understøttende organisering og samarbejde mellem relevante aktører

Derudover er en succesfuld indsats forudsat af et stærkt kendskab til den lokale hjemløshed og boligmasse samt de aktører, der møder borgere i hjemløshed. Det første skridt er at afdække:

 • Hvem og hvor mange der rammes af hjemløshed i jeres kommune – f.eks. i løbet af et år? Hvordan og hvor længe er de ramt af hjemløshed?

 • Hvordan ser boligmassen ud, hvilke aftaler har I om boliganvisning, og hvordan er kapaciteten på hhv. botilbud og specialiseret støtte i egen bolig?

 • Hvilke interne og eksterne aktører kan I samarbejde med og invitere ind om en fælles ny plan for at nedbringe hjemløsheden med Housing First?

Hvad gør andre kommuner?

Ofte stilede spørgsmål

Erfaringer fra kommuner viser, at der er dilemmafyldte områder i omstillingen til Housing First på hjemløseområdet. Det gælder særligt ift. at skaffe betalbare boliger til indsatsen, implementering af den sociale støtte og ny økonomisk styring.

Læs mere i Vives rapport ’Housing First i kommunen – En kvalitativ undersøgelse af muligheder og udfordringer i omstillingen til Housing First på hjemløshedsområdet, hvor dilemmaerne er udfoldet gennem fem kommuners erfaringer i forbindelse med omstillingen.

 • Generelt gælder det, at et godt samarbejde med boligorganisationerne styrker adgangen til boligmassen. Læs mere på BL’s side om Kommunestrategiske aftaler om anvisning og udlejning.

 • Er mængden af betalbare, almene familieboliger en udfordring, er det også muligt at anvise til boligtyper som f.eks. ungdoms- og studieboliger (med dispensation for studiekrav) eller private boliger. Læs mere om samarbejdet med private aktører her. 

 • Boligindsatsen kan indrettes på flere måder og vil afhænge af den lokale kontekst. I en mindre kommune kan en systematik f.eks. være ’lille og håndholdt’ og udført af en medarbejder, som også har andre opgaver. I en større kommune kan der være behov for en større og mere fast procedure.
 • En stabil boligsituation er en forudsætning for at stabilisere og forbedre f.eks. psykisk sygdom, brug af rusmidler og sociale netværk. Forskning og erfaringer viser, at langt de fleste (80-90 pct.) profiterer af en bolig sammen med individuelt tilrettelagt støtte til det, den enkelte har brug for og ønsker at få hjælp til. Men virkningen er forudsat af, at boligen og den sociale støtte er tilpasset individuelle behov og ønsker, som tilgangen foreskriver.

 • 10-20 pct. har brug for et andet tilbud med mere støtte f.eks. i et midlertidigt eller længerevarende botilbud (§107/108). Man kan dog ikke forudsige, hvem der profiterer af et Housing First-baseret tilbud. Derfor kan man ikke på forhånd afskære særlige grupper fra indsatsen – kun i samarbejde med borgeren og netværket omkring borgeren, er det muligt at nå frem til den rette løsning.
 • Beregninger i både store og små kommuner viser, at Housing First betaler sig, men særligt for nogle målgrupper realiseres gevinsten først efter nogle år. Derfor kan omstillingen af hjemløseindsatsen kræve en investering. Læs f.eks. VIVE’s økonomiske analyse af indsatsen i Odense Kommune.

 • Er der ikke mulighed for eller opbakning til at prioritere en igangsættende investering indenfor kommunens eget budget, kan I undersøge om aktuelle puljer og tilskud hos Social- og Boligstyrelsen matcher jeres behov. Alternativt kan I undersøge muligheder for eksternt samarbejde om at omstille hjemløseindsatsen med sociale investeringer fra filantropiske fonde eller investeringsfonde.
 • Omstillingen af hjemløseindsatsen kan ikke alene løftes i socialforvaltningen. Indsatsen er afhængig af en fælles koordinering på tværs af enheder, som har med borgeren og boligerne at gøre. Jo flere der er med om bordet fra start, des nemmere bliver det at få indsatsen til at virke. I nogle kommuner kan der være brug for en samlende proces, for at sikre fælles forankring. I andre (f.eks. mindre) kommuner kan der drages nytte af eksisterende relationer og samarbejdsflader, men det er generelt vigtigt at etablere en fælles mission og plan på tværs af forvaltninger og enheder.

 • Den tværgående forankring er forudsat af politisk og ledelsesmæssig vedholdenhed, hvor hjemløshed hæves fra at være en sag på dagsordenen til at være en fælles kommunal ambition om at tage et reelt opgør med hjemløshed og samtidig få løftet hele den sociale indsats for udsatte borgere.
 • Hjemløseindsatsen får langt større chancer for at lykkes, hvis man fra start tager udgangspunkt i, hvilke aktører der er i berøring med borgerne og boligerne, interne såvel eksterne. Derudover hjælper I indsatsen bedst på vej, hvis alle aktører, der arbejder med hjemløshed i kommunen, er enige om at arbejde Housing First-baseret, og at organisering, roller og opgaver er tilrettelagt herefter.

 • Typiske samarbejdspartnere vil være: Boligorganisationer, ydelsescenteret, jobcenter, rusmiddelcentret, psykiatri, botilbud, kriminalforsorg, lokale væresteder og rådgivningstilbud, børn- og unge- eller familieafdelingen, civilsamfundsorganisationer m.fl.

 • Ud over adgangen til bolig er det centralt i Housing First, at møde borgerne, hvor de er. Det kan være på boformer, varmestuer eller i boligen. Arbejdet med borgeren bør koordineres i samarbejde mellem aktører omkring borgeren – f.eks. den boligsociale indsats eller medarbejdere på boformer. Generelt for samarbejdet er det vigtigt, at det tager afsæt i en fælles plan om at arbejde med en Housing First-baseret tilgang.
 • Hvert andet år kortlægges hjemløsheden i Danmark af VIVE – Det Nationale Analyse- og Forskningscenter for Velfærd. Tællingen er et vigtigt redskab for at måle den nationale udvikling i antallet af hjemløse over  tid, men vil I få bugt med hjemløshed lokalt, kan flere kilder til data og viden om målgruppen stille jer stærkere. Tilgå den nationale kortlægning af hjemløshed i Danmark 2022 her.

 • Hjemløshed er hele tiden i bevægelse, og det kan derfor hjælpe jer at kortlægge, hvilke og hvor mange borgere, der rammes af hjemløshed – f.eks. i løbet af et år – samt hvordan og hvor længe de er ramt af hjemløshed. Et samarbejde med lokale boformer og civilsamfundsorganisationer kan styrke kendskabet til bevægelserne og målgruppen.

Viden og værktøjer