Når unge ’tager deres gode tøj og går’, så rækker Esbjerg ud. Om den forebyggende indsats i en kommune, hvor hjemløsehed er faldet markant

Udgivet af

Hjem til Alle

I samarbejde med

Esbjerg Kommune

Play Video

I Esbjerg faldt hjemløsheden fra 2019 til 2022 med en tredjedel. Samtidig har kommunen arbejdet målrettet med forebyggelse og Housing First-tilgangen, og med etableringen af ’Hjemløseenheden’ har forebyggelsespotentialet vist sig overraskende stort. Læs herunder et uddrag af Esbjerg Kommunes hjemløsestrategi 2021-2025. 

Uddrag af Esbjerg Kommunes hjemløsestrategi

Strategisk delmål: Under 100 hjemløse i Esbjerg

Enhver hjemløs er én hjemløs for meget. Derfor er Esbjerg Byråds ambitiøse delmål i strategiperioden, at vi har 40 % færre hjemløse i 2025. Det kræver en fælles helhedsorienteret indsats på tværs af fagområder i kommunen i et tæt samarbejde med frivillige og boligforeninger.

Esbjerg Kommune arbejder ud fra Housing First-tilgangen og sætter den enkelte borger i centrum. Her er udgangs­punktet den hjemløses ret til at have en bolig og få en helheds­orien­teret social støtte. Ved at sætte den hjemløse – samt borgeren i risiko for at blive hjemløs – i centrum, tager vi afsæt i den enkeltes umiddelbare oplevede behov. Indsatsen inkluderer aktivt den enkelte borgers egne ønsker, drømme og håb for en frem­tidig livssituation. Vi lægger vægt på at finde en samlet løsning og arbejde ud fra et helhedssyn.

Strategien har fire indsatsområder. Esbjerg Kommune arbejder ud fra, at:

 • Undgå og forebygge hjemløshed
 • Finde en bolig først
 • Sørge for fleksibel støtte og beskæftigelse
 • Koordinere og samarbejde om indsatsen


De fire indsatsområder

Undgå og forebygge hjemløshed

Esbjerg Kommune gør en indsats for at undgå, at unge og voksne borgere bliver hjemløse. Vi sætter ligeledes ind på at forebygge, at borgere, som har været hjemløse, bliver det igen.

 • Vi har fokus på overgange fx
  • fra ung til voksen
  • fra indlæggelse til egen bolig
  • fra fængsel til egen bolig
  • fra herberg til egen bolig
  • fra misbrugsbehandling til egen bolig

 • Alle anbragte unge skal have hjælp i overgangen til egen bolig, fordi to ud af fem unge i hjemløshed har været anbragt uden for hjemmet

 • Vi opsporer potentielt hjemløse og sofasovere – med fokus på unge – og tilbyder dem hjælp

 • Vi arbejder målrettet på at undgå, at borgeren bliver sat på gaden, og er opmærksomme på, at der kan være behov for økonomisk hjælp og vejledning for at undgå udsættelse

 • Når en borger er kommet ud af hjemløshed, har vi fokus på at fastholde borgeren i egen bolig

 • Vi er opmærksomme på funktionelt hjemløse, som har et hjem, men ikke kan holde ud at være i det

Bolig først

Esbjerg Kommunes første prioritet er at hjælpe den hjemløse unge eller voksne med at få en bolig. Vi ser egen bolig som første skridt til at komme ud af hjemløsheden, jævnfør Housing First-princippet.

 • Vi finder en bolig til borgeren

 • Vi sikrer, at der er tilgængelige boliger, som matcher i pris og behov fx skæve boliger

 • Så vidt det er muligt, undgår vi boliger i belastede boligkvarterer og tilgodeser ønsker om at bo i centrum

 • Vi arbejder på at undgå boligkontrakter med bagkant, fx i studieboliger

 • Hvis borgeren ikke er klar til egen bolig, finder vi andre løsninger

 • Vi er undersøgende på at udvikle alternative boformer til borgere, der har svært ved at bo i en almindelig bolig

Fleksibel støtte og beskæftigelse

Vi ved, at det er en kritisk overgangssituation at gå fra et liv i hjemløshed til egen bolig. Grundlaget for Esbjerg Kommunes indsats er, at samarbejdet mellem den enkelte borger og medarbejderne foregår i en proces præget af respekt, tryghed og tydelighed for den enkelte borger. Vores mantra er rådgivning, vejledning og støtte i et helhedsorienteret perspektiv.

 • Vi giver individuel fleksibel støtte med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov, fx
  • Økonomiske forhold, herunder job og uddannelse
  • Daglige gøremål som madlavning og rengøring
  • Sammen med frivillige at støtte flytning og at gøre boligen til et hjem
  • Vedligeholde og udbygge personligt netværk sammen med frivillige
  • At blive del af sociale fællesskaber i samarbejde med frivillige
  • Misbrugsbehandling
  • Sundhed fysisk og/eller mentalt

 • Vi giver en tidlig, intensiv og beskæftigelsesrettet indsats til de hjemløse, der er nærmest job og uddannelse

 • Vi sørger for let adgang til støtten på telefon og sms

 • Vi har et fast team eller én kontaktperson/mentor, som yder støtten

 • Vi undersøger mulighederne for væresteder om aftenen og i weekenden

Vi koordinerer og samarbejder

I Esbjerg Kommune ved vi, at mange borgere i hjemløshed, eller i risiko for hjemløshed, har sammensatte og komplekse problemer. De lever ofte et kaotisk og stresset liv og har brug for en indsats, der skaber ro og overblik. Derfor er forudsætningen for at nå i mål med indsatsen sammen med borgeren, at vi koordinerer og samarbejder tæt som kommune, civilsamfund, boligorganisationer, regionens sygehuse samt statslige myndigheder som politi og kriminalforsorg.

 • Vi arbejder helhedsorienteret for den enkelte borger i forhold til fx bolig, støtte, misbrugsbehandling, job/uddannelse og familie, og koordinerer indsatsen på tværs mellem kommunens afdelinger

 • Vi samarbejder og koordinerer med frivillige foreninger og organisationer om indsatsen for den enkelte borger

 • Vi udbreder kendskabet til hinanden – frivillige foreninger og kommunale medarbejdere i mellem

 • Vi har et tæt samarbejde med boligorganisationerne om tildeling af boliger og opsporing af borgere i fare for hjemløshed

 • Vi giver borgeren i hjemløshed eller risiko for hjemløshed én indgang til alle kommunens instanser

 • Vi synliggør, hvem der skal rettes henvendelse til, hvis man har kendskab til en hjemløs eller en potentiel hjemløs.

Læs mere om Esbjerg Kommunes Hjemløseenhed, hvorfra den koordinerende indsats udspringer.

Relaterede cases